Disputas: «Jøden» som antitesen til norsk identitet

Fredag 19. februar klokken 12.30 forsvarer Lars Lien sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i Gamle festsal, Domus Academica.
Tittelen på avhandlingen er «…Pressen kan kun skrive ondt om jøderne». Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925″.

Avhandlingen avdekker hvordan «jøden» ble koblet til sentrale stridsspørsmål i Norge i perioden i den alminnelige partipolitiske dagspressen og satiren. I særlig grad ble «jøden» en integrert del av debatter om interessekonflikter mellom by og land, industrialisering versus jordbruk, konsesjonsstriden, jobbetiden og klassekampen.

I forkant av disputasen holder Lars Lien prøveforelesningen «Modernitetsteorier som overordnet perspektiv i historiske studier av rasisme. Styrker og svakheter» klokken 10.15 på samme sted.

Les mer om disputasen på Universitetet i Oslos sider: http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/lien.html